Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Đo mức dạng từ tính KHD sản xuất

300x300_fmax_17_14.png

Đo mức dạng từ tính, model MLG80-3000mm 

Model : MLG80-3000mm 
Mã số : GV1-04271
Brand : KHD - VIETNAM
Đơn giá : 23,600,000 VNĐ

300x300_fmax_17_13.png

Đo mức dạng từ tính, model MLG80-3200mm 

Model : MLG80-3200mm 
Mã số : GV1-04272
Brand : KHD - VIETNAM
Đơn giá : 25,000,000 VNĐ

300x300_fmax_17_12.png

Đo mức dạng từ tính, model MLG80-3400mm 

Model : MLG80-3400mm 
Mã số : GV1-04273
Brand : KHD - VIETNAM
Đơn giá : 26,000,000 VNĐ

300x300_fmax_17_11.png

Đo mức dạng từ tính, model MLG80-3600mm 

Model : MLG80-3600mm 
Mã số : GV1-04274
Brand : KHD - VIETNAM
Đơn giá : 27,000,000 VNĐ

300x300_fmax_17_10.png

Đo mức dạng từ tính, model MLG80-3800mm 

Model : MLG80-3800mm 
Mã số : GV1-04275
Brand : KHD - VIETNAM
Đơn giá : 28,000,000 VNĐ

300x300_fmax_17_9.png

Đo mức dạng từ tính, model MLG80-4000mm 

Model : MLG80-4000mm 
Mã số : GV1-04276
Brand : KHD - VIETNAM
Đơn giá : 29,000,000 VNĐ

300x300_fmax_17_8.png

Đo mức dạng từ tính, model MLG80-4200mm 

Model : MLG80-4200mm 
Mã số : GV1-04277
Brand : KHD - VIETNAM
Đơn giá : 30,000,000 VNĐ

300x300_fmax_17_7.png

Đo mức dạng từ tính, model MLG80-4400mm 

Model : MLG80-4400mm 
Mã số : GV1-04278
Brand : KHD - VIETNAM
Đơn giá : 31,000,000 VNĐ

300x300_fmax_17_6.png

Đo mức dạng từ tính, model MLG80-4600mm 

Model : MLG80-4600mm 
Mã số : GV1-04279
Brand : KHD - VIETNAM
Đơn giá : 32,000,000 VNĐ

300x300_fmax_17_5.png

Đo mức dạng từ tính, model MLG80-4800mm 

Model : MLG80-4800mm 
Mã số : GV1-04280
Brand : KHD - VIETNAM
Đơn giá : 33,000,000 VNĐ

300x300_fmax_17_4.png

Đo mức dạng từ tính, model MLG80-5000mm 

Model : MLG80-5000mm 
Mã số : GV1-04281
Brand : KHD - VIETNAM
Đơn giá : 34,000,000 VNĐ

300x300_fmax_17_2.png

Đo mức dạng từ tính, model MLG80-5400mm 

Model : MLG80-5400mm 
Mã số : GV1-04283
Brand : KHD - VIETNAM
Đơn giá : 35,000,000 VNĐ

300x300_fmax_17_1.png

Đo mức dạng từ tính, model MLG80-5600mm 

Model : MLG80-5600mm 
Mã số : GV1-04284
Brand : KHD - VIETNAM
Đơn giá : 36,000,000 VNĐ

300x300_fmax_17.png

Đo mức dạng từ tính, model MLG80-5700mm 

Model : MLG80-5700mm 
Mã số : GV1-04285
Brand : KHD - VIETNAM
Đơn giá : 36,000,000 VNĐ
Chưa có sản phẩm nào
Chưa có sản phẩm nào